Szczegóły usługi

 

Tytuł

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I MONITOROWANIE WYBRANYCH ZAMÓWIEŃ

Opis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Każdy
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
OPŁATY:
Nie dotyczy.
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-07-24, 13:43

Data publikacji

2020-07-24, 13:43

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry