Szczegóły usługi

 

Tytuł

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU JST

Opis

Dotacje są podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania środkami z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczonymi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Po spełnieniu wymagań określonych w ustawach regulujących kwestie wykonywania zadań publicznych, można ubiegać się o datacje, na przykład z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Dotyczy podmiotów, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Uprawniony jest każdy podmiot, który w świetle uregulowania przepisów dotyczących finansów publicznych realizuje cele publiczne, przy czym o dotacje mogą ubiegać się również podmioty niepubliczne w zakresie określonym odrębnymi ustawami.
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
4) Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4, ust.6 Art.5 Art.9, ust.6)
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu
CZAS REALIZACJI:
Nie dotyczy
OPŁATY:
Nie dotyczy.

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-07-24, 13:41

Data publikacji

2020-07-24, 13:41

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry